Pontevedra Viva!

Nota legal

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de Julio, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, informámoslle que o Sitio web  HTTPS: // PONTEVEDRAVIVA.COM e titularidade de:

Denominación social: VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L.
Domicilio social en: Rúa MICHELENA, 3, 4º, 36002, PONTEVEDRA (PONTEVEDRA)
Tlf.: 986 846 427
Email: info@pontevedraviva.com
Rexistrada Rexistro Mercantil de Pontevedra. Tomo 3807, Folio 1, Inscrición 1ª, Folla PO-53407

O presente aviso legal regula as condicións de uso do citado portal da internet.

Lei aplicable e xurisdición

Con carácter xeral as relacións entre VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. e os usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes na web, atópanse sometidas á lexislación e xurisdición españolas.

As partes renuncian expresamente ao foro que lles puidese corresponder e someten expresamente aos Xulgados e Tribunais de PONTEVEDRA para resolver calquera controversia que poida xurdir na interpretación ou execución das presentes condicións contractuais.

Aceptación do usuario

Este Aviso  Legal regula o acceso e utilización da páxina web que VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. pon á disposición dos usuarios da internet. Considérase usuario a persoa que acceda, navegue, utilice ou participe nos servizos e actividades da páxina web.

O usuario queda informado, e acepta, que o acceso á presente web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial con VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. 

O acceso e navegación no sitio web por parte do usuario supón a aceptación da totalidade das presentes Condicións de Uso. En caso de desacordo coas condicións debe absterse a usar o sitio web.

Acceso á web

O acceso á páxina web por parte dos usuarios é de carácter libre e gratuíto. Algúns servizos poden atoparse suxeitos a contratación previa do servizo.

En caso de ser necesario que o usuario achegue datos persoais para acceder a algún dos servizos, a recollida e o tratamento dos datos realizaranse de conformidade coa normativa vixente, en concreto co  RGPD. Para máis información, consulte nosa política de privacidade.

Contido e uso

A visita ao sitio por parte do usuario deberá facerse de forma responsable e de conformidade á legalidade vixente, a boa fe, o presente Aviso Legal e respectando os dereitos de propiedade intelectual e industrial de titularidade de VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. ou calquera outras persoas físicas ou xurídicas.

O uso de calquera dos contidos do sitio web con finalidades que sexan ou puidesen ser ilícitas queda totalmente prohibido, así como a realización de calquera acción que cause ou poida causar danos ou alteracións de calquera tipo non consentidas por VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L., ao sitio web ou aos seus contidos.

O titular do web non se identifica coas opinións vertidas no mesmo polos seus colaboradores. A empresa resérvase o dereito de efectuar sen aviso previo aviso as modificacións que considere oportunas na súa Web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados nos seus servidores.

O uso de calquera dos contidos do sitio web con finalidades que sexan ou puidesen ser ilícitas queda totalmente prohibido, así como a realización de calquera acción que cause ou poida causar danos ou alteracións de calquera tipo non consentidas por VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L., ao sitio web ou aos seus contidos.

Propiedad intelectual e industrial

Os dereitos de propiedade intelectual do contido das páxinas web, o seu deseño gráfico e códigos son titularidade de VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. e, por tanto, queda prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade que se realice cos contidos da páxina web, nin sequera aínda que se citen as fontes, salvo que se conte co consentimento previo, expreso e por escrito de VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. Todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintos de calquera clase contidos nas páxinas web da empresa son propiedade dos seus donos e están protexidos por lei.

VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. non concede ningunha licenza ou autorización de uso de ningunha clase sobre os seus dereitos de propiedade intelectual e industrial ou sobre calquera outra propiedade ou dereito relacionado co sitio web, e en ningún caso entenderase que o acceso e navegación dos usuarios implica unha renuncia, transmisión, licenza ou cesión total nin parcial dos devanditos dereitos por parte de VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L..

Calquera uso deses contidos non autorizado previamente por parte de VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial e dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas. VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. resérvase o dereito de exercitar fronte ao usuario as accións xudiciais e extraxudiciais que correspondan.

Responsabilidade e garantías

VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. declara que adoptou as medidas necesarias que, dentro das súas posibilidades e o estado da tecnoloxía, permitan o correcto funcionamento do seu sitio web así como a ausencia de virus e compoñentes daniños. Con todo, VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. non pode facerse responsable das seguintes situacións que se enumeran a título enunciativo, pero non  limitativo:

  • A continuidade e dispoñibilidade dos Contidos.
  • A ausencia de erros nos devanditos Contidos nin a corrección de calquera defecto que puidese ocorrer. A ausencia de virus e/ou demais compoñentes daniños.
  • Os danos ou prexuízos que cause calquera persoa que vulnere os sistemas de seguridade de VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. 
  • O uso que os usuarios poidan facer dos contidos incluídos no web. En consecuencia, VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. non garante que o uso que os usuarios poidan facer dos contidos que no seu caso se inclúan no sitio web, axústense ao presente aviso legal, nin que o uso do sitio web realícese de forma  diligente.
  • O uso por menores de idade do sitio web ou do envío dos seus datos persoais sen o permiso dos seus titores, sendo os titores responsables do uso que fagan da internet.
  • Os contidos aos que o usuario poida acceder a través de ligazóns non autorizadas ou introducidos por usuarios mediante comentarios ou ferramentas similares.
  • A introdución de datos erróneos por parte do usuario ou dun terceiro.

VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. poderá suspender temporalmente e sen aviso previo, a accesibilidade ao sitio web con motivo de operacións de mantemento, reparación, actualización ou mellora. Con todo, sempre que as circunstancias permítano comunicará ao usuario, con antelación suficiente, a data prevista para a suspensión dos contidos.

Así mesmo, de conformidade cos arts. 11 e 16 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (LSSICE), VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. comprométese á eliminación ou, no seu caso, bloqueo dos contidos que puidesen afectar ou ser contrarios á lexislación vixente, os dereitos de terceiros ou a moral e orde público

Cookies

VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. utiliza  cookies, para os efectos de optimizar e personalizar a súa navegación polo sitio web. As  cookies son ficheiros físicos de información que se aloxan no propio terminal do usuario, a información recollida mediante as  cookies serve para facilitar a navegación do usuario polo portal e optimizar a experiencia de navegación. Os datos recompilados mediante as  cookies poden ser compartidos cos creadores das mesmas, pero en ningún caso a información obtida polas mesmas será asociada a datos persoais nin a datos que poidan identificar o usuario.
Con todo, se o usuario non desexa que se instalen  cookies no seu disco duro, ten a posibilidade de configurar o navegador de tal modo que impida a instalación destes arquivos.

Ligazóns (links)

A presenza de ligazóns (links) na páxina web de VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. cara a outros sitios da internet ten finalidade meramente informativa e en ningún caso supoñen suxerencia, invitación ou recomendación sobre os mesmos. VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. non asumirá responsabilidade polos contidos dunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e dispoñibilidade técnica.
No caso de que noutros sitios web establézanse ligazóns á páxina web de VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L.,  non se entenderá que este autorizou a ligazón ou o contido do sitio web no que se contén a ligazón, tampouco poderá incluírse na páxina da ligazón contidos inapropiados,  difamatorios, ilegais, obscenos ou ilícitos, nin outros contidos que sexan contrarios á legalidade vixente.

VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. se reserva a posibilidade de contactar co propietario do sitio web no que se estableza a ligazón se considera que se incumpre a normativa, así como de exercitar as correspondentes accións xudiciais e extraxudiciais.

Modificación das condicións

VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. resérvase expresamente o dereito para modificar unilateralmente, total ou parcialmente, sen necesidade de aviso previo/previo aviso, o presente Aviso Legal. O usuario recoñece e acepta que é a súa responsabilidade revisar periodicamente o presente Aviso Legal.