Pontevedra Viva!

Política de Privacidade

Información básica sobre Protección de Datos

Responsable do Tratamento

VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. 

Finalidades

Prestación de servicios online
Xestión de usuarios web
Comunicaciones comerciales relacionadas con nuestros servicios

Lexitimación

Consentimento expreso e interés lexítimo

Conservación

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coas finalidades recollidas, así como para o cumprimento das obrigacións legais

Destinatarios

Non se ceden datos a terceiros, salvo obrigación legal

Dereitos

Acceso, rectificación, portabilidad e supresión dos seus datos e os de limitación e oposición ao seu tratamento

En VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. traballamos para ofrecerche a través dos nosos produtos e servizos a mellor experiencia posible. Nalgúns casos, é necesario solicitar información para conseguilo. Impórtanos a túa privacidade e cremos que debemos ser transparentes respecto diso.

Por iso, e a efectos do previsto no REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016 (en diante, “RGPD”) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, a Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro (LOPDGDD) e a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da información e de comercio electrónico (en diante, “LSSI”), VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. informa o usuario que, como responsable do tratamento, incorporará os datos de carácter persoal facilitados polos usuarios nun ficheiro automatizado.

O noso compromiso empeza por explicarche o seguinte:

 • Recóllense os teus datos para que a experiencia de usuario mellore, atendendo aos teus intereses e necesidades.
 • Somos transparentes en relación aos datos que obtemos acerca de ti e a razón pola que o facemos.
 • A nosa intención é ofrecerche a mellor experiencia posible. Por iso, cando vaiamos usar a túa información persoal farémolo sempre cumprindo a normativa, e cando sexa necesario, solicitaremos o teu consentimento.
 • Entendemos que os teus datos perténcenche. Por tanto, se decides non autorizarnos a procesalos podes solicitarnos que deixemos de tratalos.
 • A nosa prioridade consiste en garantir a túa seguridade e tratar os teus datos de acordo coa normativa europea.

Se desexas obter máis información sobre o tratamento dos teus datos, consulta os distintos apartados da política de privacidade que se atopan a continuación:

Quen é VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. do Tratamento dos seus datos persoais?

Identidade: VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L.

Domicilio social: Rúa MICHELENA,3, 4º, 36002, PONTEVEDRA (PONTEVEDRA)
Tlf.: 986 846 427
Email: info@pontevedraviva.com

Que datos persoais recompilamos?

Os datos persoais que o usuario pode chegar a proporcionar: 

 • Nome, dirección e data de nacemento.
 • Número de teléfono e dirección de correo electrónico.   
 • Información relativa a pagos e devolucións.
 • Dirección IP, data e hora na que accediches aos nosos servizos, navegador da internet que uses e datos sobre o sistema operativo do dispositivo.
 • Calquera outra información ou datos que decidas compartir connosco.

Nalgúns casos, é obrigatoria o enchemento do formulario de rexistro para acceder e gozar de determinados servizos ofrecidos na web; así mesmo, non facilitar os datos persoais solicitados ou o non aceptar a presente política de protección de datos supón a imposibilidade de subscribirse, rexistrarse ou participar en calquera das promocións nas que se soliciten datos carácter persoal.

Por que e para que tratamos os teus datos?

En VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas coas seguintes finalidades:

 • Xestionar pedidos ou contratar algún dos nosos servizos.
 • Xestionar o envío da información que nos soliciten.
 • Remitir o boletín de noticias da páxina web
 • Desenvolver accións comerciais e realizar o mantemento e xestión da relación co usuario, así como a xestión dos servizos ofrecido a través do sitio web e os labores de información, podendo realizar valoracións automáticas, obtención de  perfilles e labores de segmentación dos clientes co obxecto de personalizar o trato conforme ás súas características e necesidades e mellorar a experiencia en liña do cliente.
 • Desenvolver e xestionar os concursos, sorteos ou outras actividades promocionais que se poidan organizar.

Nalgúns casos será necesario facilitar información ás Autoridades ou terceiras empresas por motivos de auditoría, así como manexar datos persoais de facturas, contratos e documentos para responder a reclamacións de clientes ou das Administracións Públicas.

Informamos que os datos persoais que se obteñan como consecuencia do teu rexistro como usuario formarán parte do Rexistro de Actividades e operacións de Tratamento (RAT), que se actualizará periodicamente de acordo co establecido no  RGPD.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

O tratamento dos teus datos pode fundamentarse nas seguintes bases legais:

Consentimento do interesado para a contratación de servizos e produtos, para os formularios de contacto, as solicitudes de información ou alta en e-newsletters.
Interese lexítimo para o tratamento de datos dos nosos clientes en accións de márketing directo e consentimento expreso do interesado para todo o relativo ás valoracións automáticas e elaboración de perfís.
Cumprimento de obrigacións legais para prevención da fraude, comunicación con Autoridades públicas e reclamacións de terceiros.

Canto tempo conservamos os teus datos?

O tratamento dos datos coas finalidades descritas manterase durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade da súa recollida (por exemplo, mentres dure a relación comercial), así como para o cumprimento das obrigacións legais que se deriven do tratamento dos datos.

A que destinatarios comunícanse os teus datos?

Nalgúns casos, só cando sexa necesario, VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. proporcionará datos dos usuarios a terceiros. Con todo, nunca se venderán os datos a terceiros. Os provedores de servizos externos (por exemplo, provedores de pago ou empresas de repartición) cos que VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. traballe poden usar os datos para proporcionar os servizos correspondentes, con todo non usarán dita información para fines propios ou para cesión a terceiros.

VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. procura garantir a seguridade dos datos persoais cando se envían fóra da empresa e que os terceiros provedores do servizo respecten a confidencialidade e conten coas medidas adecuadas para protexer os datos persoais. Devanditos terceiros teñen a obrigación de garantir que a información se trata conforme coa normativa de privacidade de datos.

Nalgúns casos, a lei pode esixir que se revelen datos persoais a organismos públicos ou outras partes, só revelarase o estritamente necesario para o cumprimento das devanditas obrigacións legais.

Os datos persoais obtidos tamén poderán ser compartidos con outras empresas do grupo.

Onde se almacenan os teus datos?

Con carácter xeral, os datos almacénanse dentro da UE. Os datos que se envíen a terceiros que non pertenzan á UE, asegurarémonos que ofrezan un nivel de protección suficente, xa sexa porque contan con Normas Corporativas Vinculantes (BCR) ou porque se adheriron ao “Privacy  Shield”.

Que dereitos che asisten e como podes exercelos?

Podes dirixir as túas comunicacións e exercitar os teus dereitos mediante unha petición no seguinte correo electrónico: info@pontevedraviva.com.

En virtude do que establece o RGPD podes solicitar:

 • Dereito de acceso: podes pedir información daqueles datos persoais que dispoñamos acerca de ti. 
 • Dereito de rectificación: podes comunicar calquera cambio nos teus datos persoais.
 • Dereito de supresión e ao esquecemento: podes solicitar a eliminación previo bloqueo dos datos persoais. 
 • Dereito de limitación ao tratamento: supón a restrición do tratamento dos datos persoais.
 • Dereito de oposición: podes retirar o consentimento do tratamento dos datos, opoñéndose a que se sigan tratando.
 • Dereito á  portabilidade: nalgúns casos, podes pedir unha copia dos datos persoais nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica para a súa transmisión a outro responsable.
 • Dereito a non ser obxecto de decisións individualizadas: podes solicitar que non se tomen decisións que se baseen unicamente no tratamento automatizado, incluíndo a elaboración de  perfilles, que produza efectos xurídicos ou afecte significativamente ao interesado.

Nalgúns casos, poderase rexeitar a solicitude se solicitas que se eliminen datos necesarios para o cumprimento de obrigacións legais.

Así mesmo, se tes algunha queixa sobre o tratamento dos datos podes presentar unha reclamación á autoridade de protección de datos.

Quen é VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. da exactitude e veracidade dos datos facilitados?

O usuario é o único responsable da veracidade e corrección dos datos incluídos, exonerando a VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. de calquera responsabilidade respecto diso. Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de rexistro ou subscrición. VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. resérvase o dereito de finalizar os servizos contratados que se celebrou cos usuarios, en caso que os datos que facilitase sexan falsos, incompletos, inexactos ou non estean actualizados.

VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. non responde da veracidade das informacións que non sexan de elaboración propia e das que se indique outra fonte, polo que tampouco asume responsabilidade algunha en canto a hipotéticos prexuízos que puidesen orixinarse polo uso da devandita información.

VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. resérvase o dereito para actualizar, modificar ou eliminar a información contida nas súas páxinas web podendo mesmo limitar ou non permitir o acceso á devandita información. Exonérase a VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. de responsabilidade ante calquera dano ou prexuízo que puidese sufrir o usuario como consecuencia de erros, defectos ou omisións, na información facilitada por VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. sempre que proceda de fontes alleas á mesma.

Así mesmo, o usuario  certifica que é maior de 14 anos e que posúe a capacidade legal necesaria para a prestación do consentimento en canto ao tratamento dos seus datos de carácter persoal.

Como tratamos os datos persoais dos menores de idade?

En principio os nosos servizos non van dirixidos  específicamente a menores de idade. Con todo, no caso de que algún deles diríxase a menores de catorce anos, de conformidade co artigo 8 do  RGPD e o artigo 7 da O3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD), VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. esixirá o consentimento válido, libre, inequívoco, específico e informado dos seus titores legais para tratar os datos persoais dos menores. Neste caso, esixirase o DNI ou outra forma de identificación de quen preste o consentimento.

No caso de maiores de catorce anos poderá procederse ao tratamento dos datos co consentimento do usuario, exceptuando aqueles casos nos que a Lei esixa a asistencia dos titulares da patria potestade ou tutela.

Que medidas de seguridade aplicamos para protexer os teus datos persoais?

VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. adoptou os niveis de seguridade de protección dos Datos Persoais legalmente requiridos, e procura instalar aqueloutros medios e medidas técnicas adicionais ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos Datos Persoais facilitados a VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. .

VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. non é responsable de hipotéticos danos ou prexuízos que se puidesen derivar de interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo deste sistema electrónico, motivadas por causas alleas a VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L.; de atrasos ou bloqueos no uso do presente sistema electrónico causados por deficiencias ou sobrecargas de liñas telefónicas ou sobrecargas no Centro de Procesos de Datos, no sistema da internet ou noutros sistemas electrónicos, así como de danos que poidan ser causados por terceiras persoas mediante intromisións ilexítimas fora do control de VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. Iso con todo, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables.

Ligazóns a outros sitios web

No sitio web HTTPS://PONTEVEDRAVIVA.COM pode haber ligazóns a outras páxinas web. Ao clicar nun destas ligazóns e acceder a un sitio web externo, a visita estará suxeita á política de privacidade do devandito sitio web, quedando VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. desvinculada de calquera tipo de responsabilidade acerca da súa política de privacidade.

Como utilizamos as  cookies?

O sitio web e as RRSS de VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN, S.L. utilizan  cookies, para os efectos de optimizar e personalizar a súa navegación polo mesmo. As cookies son ficheiros físicos de información que se aloxan no propio terminal do usuario, a información recollida mediante as cookies serve para facilitar a navegación do usuario polo portal e optimizar a experiencia de navegación. Os datos recompilados mediante as cookies poden ser compartidos cos creadores das mesmas, pero en ningún caso a información obtida polas mesmas será asociada a datos persoais nin a datos que poidan identificar o usuario.

Con todo, se o usuario non desexa que se instalen  cookies no seu disco duro, ten a posibilidade de configurar o navegador de tal modo que impida a instalación destes arquivos. Para obter máis información consulte nosa Política de  Cookies.

Pode modificarse a política de privacidade?

Esta política de privacidade pode modificarse. Recomendámosche que revises a política de privacidade con certa periodicidade.